Bezpłatna standardowa dostawa wszystkich zamówień - regularne przesyłki.

Wpisz kod PATRIZIAPEPE20 w koszyku i skorzystaj z 20% rabatu na zamówienia na nową kolekcję.

Patrizia Pepe pomaga walczyć z koronawirusem, Kliknij tutaj, aby przekazać darowiznę

Dziękujemy za sprawdzenie Patrizia Pepe. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu działowi obsługi klienta zakupy będą dziś jeszcze przyjemniejsze.

Dostawa i zwrot towarów

Podczas zakupu produktu można wybrać preferowany sposób wysyłki.
Zamówienie zostanie dostarczone orientacyjnie w ciągu 48–72 godzin od odbioru przez kuriera
z naszych magazynów.
W przypadku wysyłki ekspresowej, za opłatą, czas dostawy wynosi 24 godziny.*


Standardowa dostawa jest bezpłatna przy wszystkich zamówieniach zawierających co najmniej jeden produkt z nowej kolekcji.


*W przypadku wysp czas realizacji zamówienia jest zawsze dłuższy o jeden dzień.
Dla Stanów Zjednoczonych, Kanady i Rosji średni czas dostawy wynosi 7 dni roboczych. W Hongkongu średni czas wysyłki wynosi 3 dni robocze.


Procedura zwrotu towarów jest bardzo prosta. Można dokonać zwrotu w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia zamówienia.
Jak to zrobić?


•    Należy upewnić się, że produkty są w takim samym stanie, w jakim zostały dostarczone, ze wszystkimi metkami. W przeciwnym razie nie będziemy mogli przyjąć towaru i zwrócić pieniędzy.


•    W przypadku zarejestrowanych użytkowników należy zalogować się na swoje konto i przejść do zakładki z zamówieniami. W przypadku dokonania zamówienia jako gość w stopce strony należy wyszukać zamówienie, którego dotyczy zwrot. W odnośnej zakładce można bezpośrednio pobrać wypełnioną etykietę zwrotu, którą należy nakleić na oryginalnym pudełku (lub innym, równie wytrzymałym), tak aby przykryć oryginalną etykietę wysyłkową.


•    Należy zarezerwować kuriera w celu zorganizowania odbioru przesyłki.


•    Twój zwrot zostanie rozpatrzony w ciągu 3 dni roboczych od daty dostarczenia przesyłki do naszego magazynu. Zwrot pieniędzy nastąpi w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność w chwili zakupu. Czas zwrotu zależy od banku obsługującego płatność. Zwrotowi podlega wyłącznie koszt produktu.

Ewentualne koszty wysyłki i innych dodatkowych usług nie podlegają zwrotowi.


•    Jeśli zwrócony towar nie spełnia wymienionych warunków, odeślemy paczkę z towarem, a kwota zakupu nie zostanie zwrócona.


•    W celu uzyskania informacji dotyczących wysyłki produktów prosimy o kontakt z działem obsługi klienta poprzez e-mail customercare@patriziapepe.com lub telefonicznie pod numerem +39 0223345321.


Zamówienie może również zostać anulowane w ciągu 4 godzin od jego złożenia. Wystarczy wysłać e-mail do działu obsługi klienta.

 

 

WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEWOZÓW I OPERACJI CELNYCH SIECI DHL EXPRESS („OGÓLNE WARUNKI UMOWY”)


Wyszczególnione w niniejszym dokumencie Ogólne warunki umowy mają zastosowanie do usług świadczonych przez przewoźnika ekspresowego DHL Express w zakresie doręczania przesyłek ekspresowych do użytku osobistego.


1. Terminy stosowane w niniejszym dokumencie:

Przewoźnik ekspresowy – na terytorium Federacji Rosyjskiej firma DHL Express reprezentowana jest przez dwa podmioty, tj. DHL International AO oraz DHL Express OOO. Współpraca pomiędzy DHL Express a stronami trzecimi ma na celu zapewnienie dostaw międzynarodowych przesyłek ekspresowych oraz realizację związanych z nimi operacji celnych.

Agent celny odnosi się do podmiotu DHL Express OOO wykonującego operacje celne w imieniu oraz na rzecz wnioskodawcy celnego oraz innych zainteresowanych stron zgodnie z przepisami prawa celnego Unii Celnej.

Przesyłka ekspresowa oznacza towary wysyłane w trybie ekspresowym za pośrednictwem dowolnego środka transportu z wykorzystaniem elektronicznej organizacji oraz systemu śledzenia przesyłek dostępnego za pośrednictwem witryny internetowej www.dhl.ru, celem dostarczenia towarów do odbiorcy na podstawie indywidualnego listu przewozowego
w możliwie jak najkrótszym czasie i/lub w ustalonym terminie.

Nadawca oznacza podmiot prawny, zwykle sklep internetowy, który dokonał przekazania przesyłki ekspresowej przewoźnikowi ekspresowemu celem jej doręczenia.

Odbiorca oznacza indywidualnego odbiorcę przesyłek ekspresowych wyszczególnionego
w liście przewozowym DHL Express.


2. Zakres przedmiotowy Ogólnych warunków umowy

2.1. Wyszczególnione w niniejszym dokumencie Ogólne warunki umowy stanowią ofertę publiczną oraz umowę konsensualną w sprawie dostaw i operacji celnych w odniesieniu do przesyłek ekspresowych przesyłanych pomiędzy nadawcą/odbiorcą przez przewoźnika ekspresowego oraz agenta celnego („Umowa”).

2.2. Odbiorca przesyłek ekspresowych akceptuje postanowienia niniejszej umowy w imieniu własnym oraz innych bezpośrednio lub pośrednio zainteresowanych stron, co dotyczy również nadawcy, poprzez naciśnięcie przycisku, zaznaczenie pola wyboru lub umieszczenie w polu wyboru „Akceptuję warunki oferty publicznej” jakiegokolwiek innego oznaczenia i/lub w inny sposób wyrażając faktyczną zgodę w trakcie składania zamówienia na towary za pośrednictwem witryny internetowej nadawcy.

2.3. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, przewoźnik ekspresowy
i agent celny mają prawo żądać od odbiorcy dokumentów, a także informacji niezbędnych
w ramach międzynarodowej realizacji dostaw przesyłek ekspresowych oraz operacji celnych
w odniesieniu do przesyłek ekspresowych, w tym dokumentów zawierających informacje obejmujące tajemnice handlowe, bankowe, jak również pozostałych chronionych prawem lub innych informacji o charakterze poufnym oraz uzyskiwać dostęp do tego typu dokumentacji
i informacji w terminach zapewniających możliwość przestrzegania wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa.

Przewoźnik ekspresowy oraz agent celny niniejszym przyjmują do wiadomości i potwierdzają, iż uzyskane informacje obejmujące tajemnice państwowe, handlowe, bankowe oraz inne tajemnice chronione prawem lub inne informacje poufne nie mogą być ujawniane lub wykorzystywane przez przewoźnika ekspresowego oraz agenta celnego ani ich pracowników w ramach realizacji celów własnych, przekazywane innym osobom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych
w obowiązujących przepisach prawa Federacji Rosyjskiej, innych przypadków wymagających ujawnienia tych informacji w ramach międzynarodowej realizacji dostaw przesyłek ekspresowych i operacji celnych względem przesyłek ekspresowych.


3. Warunki dotyczące przewozu sieci DHL Express.

3.1. Nadawca i odbiorca przyjmują do wiadomości, iż w przypadku przewozu towarów za pośrednictwem sieci DHL Express zastosowanie mają zwykłe warunki dostawy DHL Express; poniżej wyszczególnione zostały najważniejsze postanowienia zawarte we wspomnianych wyżej warunkach, istotne z punktu widzenia odbiorcy:

Dostawy oraz przesyłki niedoręczone

Przesyłki nie mogą być dostarczane na adres skrytek pocztowych lub kody pocztowe. Przesyłki dostarczane są na adres odbiorcy podany przez nadawcę, niemniej jednak niekoniecznie osobiście wskazanemu odbiorcy. Przesyłki zawierające adres głównego obszaru odbioru będą dostarczane do tego obszaru.

Firma DHL może powiadomić odbiorcę o zbliżającym się czasie doręczenia bądź o nieudanej próbie doręczenia. Odbiorcy mogą zostać zaoferowane alternatywne opcje doręczenia, takie jak doręczenie innego dnia, bez konieczności składania podpisu, przekierowanie lub odbiór
w punkcie obsługi DHL. Nadawca może na żądanie wykluczyć pewne opcje doręczenia.

Jeżeli przesyłka zostanie uznana za nieprawidłową, zgodnie z treścią punktu 2, lub została niedoszacowana w kontekście procedur celnych, bądź pomimo podjęcia racjonalnych prób nie ma możliwości zidentyfikowania lub zlokalizowania odbiorcy, lub jeśli odbiorca odmawia przyjęcia przesyłki lub uiszczenia opłat celnych bądź innych opłat za przesyłkę, firma DHL dołoży wszelkich starań, aby zwrócić przesyłkę do nadawcy na koszt nadawcy, w przeciwnym razie przesyłka może zostać zwolniona, zbyta lub sprzedana bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec nadawcy lub kogokolwiek innego, wraz z wpływami z opłat celnych, opłat za przesyłkę i związanych z nimi kosztów administracyjnych oraz z saldem wpływów ze sprzedaży, które winny zostać zwrócone nadawcy. Firma DHL ma prawo do zniszczenia każdej przesyłki, której zwrot do nadawcy uniemożliwiają jakiekolwiek przepisy obowiązującego prawa, co dotyczy również przewozu towarów niebezpiecznych.

Kontrola

Firma DHL, ze względów bezpieczeństwa, w związku z obowiązującymi przepisami celnymi bądź z innych przyczyn prawnych, ma prawo do otwierania i kontrolowania przesyłek bez uprzedzenia.

Odpowiedzialność firmy DHL

Odpowiedzialność firmy DHL względem każdej przesyłki transportowanej drogą lotniczą (łącznie z pomocniczym transportem drogowym lub postojami na trasie) ogranicza konwencja montrealska lub konwencja warszawska, stosownie do przypadku lub w razie braku takiej konwencji do niższej z (i) obowiązujących na rynku lub zadeklarowanych wartości, lub (ii) 19 specjalnych praw ciągnienia w przeliczeniu na kilogram (około 26,00 USD za kilogram). Ograniczenia te mają również zastosowanie do wszystkich innych form transportu, z wyjątkiem przypadków, gdy przesyłki przewożone są wyłącznie z wykorzystaniem transportu drogowego, gdzie zastosowanie mają ograniczenia wyszczególnione poniżej.

W przypadku przesyłek transgranicznych przewożonych transportem drogowym odpowiedzialność firmy DHL jest lub będzie uważana za ograniczoną przez Konwencję
o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) do niższej
z (i) obowiązujących na rynku lub zadeklarowanych wartości, lub (ii) 8.33 specjalnych praw ciągnienia w przeliczeniu na kilogram (około 14,00 USD za kilogram). Takie ograniczenia będą miały również zastosowanie do krajowego transportu drogowego w przypadku braku jakichkolwiek obowiązkowych lub węższych granic odpowiedzialności w obrębie obowiązującego krajowego prawa transportowego.

Jeżeli nadawca uzna, iż granice te są niewystarczające, w takim przypadku zobowiązany jest sporządzić specjalną deklarację wartości oraz zażądać ubezpieczenia, zgodnie z treścią punktu 8, lub dokonać ubezpieczenia we własnym zakresie.

Odpowiedzialność firmy DHL jest ściśle ograniczona do bezpośrednich strat lub szkód dotyczących przesyłki oraz do ustalonych granic za każdy kilogram, określonych w punkcie 6 niniejszego dokumentu. Wyklucza się wszelkie inne rodzaje strat bądź szkód (w tym, lecz nie wyłącznie utracone zyski, dochody, odsetki, przyszłe transakcje), bez względu na to, czy straty lub szkody są szczególne czy pośrednie, nawet jeśli firma DHL została poinformowana o ryzyku wystąpienia takich strat bądź szkód.

Firma DHL dołoży wszelkich starań celem dostarczenia przesyłki zgodnie z regularnymi harmonogramami dostaw DHL, jednak harmonogramy te nie są wiążące i nie stanowią części umowy. Firma DHL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane opóźnieniami, niemniej jednak w przypadku niektórych przesyłek nadawca może domagać się ograniczonego odszkodowania z tytułu opóźnienia zgodnie z warunkami gwarancji zwrotu pieniędzy, z którymi można zapoznać się w witrynie internetowej firmy DHL pod adresem www.dhl.com lub kontaktując się z działem obsługi klienta.

Roszczenia

Wszelkie roszczenia należy składać na piśmie kierując je do firmy DHL w ciągu trzydziestu (30) dni od daty przyjęcia przesyłki przez firmę DHL, w przeciwnym razie firma DHL nie będzie ponosiła żadnej odpowiedzialności. Roszczenia zostały ograniczone do jednego roszczenia na przesyłkę, którego rozliczenie będzie miało charakter pełnego i ostatecznego rozliczenia wszelkich powiązanych z nim strat bądź szkód.

Okoliczności pozostające poza kontrolą firmy DHL

Firma DHL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bądź szkody wynikające
z okoliczności pozostających poza kontrolą firmy DHL. Obejmują one, lecz nie ograniczają się do uszkodzeń elektrycznych lub magnetycznych lub usunięcia obrazów elektronicznych bądź fotograficznych, danych bądź nagrań; wszelkich wad lub cech związanych z charakterem przesyłki, nawet jeśli są one znane firmie DHL; wszelkich działań lub zaniechań osoby niezatrudnionej przez firmę DHL lub, z którą firma DHL nie podpisała żadnej umowy – np. nadawca, odbiorca, strona trzecia, służby celne lub inni urzędnicy państwowi; „działania siły wyższej” – np. trzęsienia ziemi, cyklony, burze, powodzie, mgły, wojny, katastrofy lotnicze, embarga, zamieszki, rozruchy lub strajki.

Trasy przewozów

Nadawca zgadza się na wszelkie trasy przewozów oraz ich zmiany, w tym także na możliwość przewozu przesyłki przez pośrednie miejsca postoju.

3.2 Pełny tekst warunków dotyczących przewozu sieci DHL Express dostępny jest w witrynie internetowej www.dhl.ru.


4. Warunki dotyczące operacji celnych

4.1. Agent celny:

4.1.1 uprawniony jest do dokonywania deklaracji celnych dotyczących przesyłek ekspresowych;

4.1.2. powinien poinformować odbiorcę o dacie przybycia towaru do magazynu składowania czasowego (TSF) faksem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej;

4.1.3. powinien wykonywać inne czynności przewidziane przepisami prawa celnego Unii Celnej oraz Federacji Rosyjskiej jako osoba upoważniona przez odbiorcę do podejmowania działań odnoszących się do zadeklarowanych przesyłek ekspresowych.

4.2. Odbiorca zobowiązany jest do dostarczenia wyczerpujących i dokładnych danych oraz dokumentów w celu zadeklarowania przesyłki ekspresowej zgodnie z przepisami prawa celnego Unii Celnej i Federacji Rosyjskiej oraz, na żądanie agenta celnego, do dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Wszelkie dokumenty wymagane do zgłoszenia towaru winny zostać dostarczone w ciągu dziesięciu (10) dni kalendarzowych od momentu przybycia towaru do TSF.

4.3. Odbiorca, na własne ryzyko i koszt, zajmie się formalnościami związanymi
z częstotliwością odbioru przesyłek.

4.4. Nadawca i odbiorca gwarantują, iż mają moc prawną bądź inne podstawy prawne umożliwiające agentowi celnemu wykonywanie czynności prawnych w ich imieniu oraz iż będą w pełni odpowiedzialni za dostarczanie wyczerpujących i dokładnych informacji dotyczących przesyłek ekspresowych.


5. Odpowiedzialność stron

5.1. Odbiorca ponosi odpowiedzialność za sankcje karne nałożone na agenta celnego
w przypadku naruszenia przez niego przepisów celnych w związku z niedostarczeniem przez odbiorcę wyczerpujących i/lub dokładnych informacji i dokumentów, w tym za niezgodność przewożonych towarów z towarzyszącą im dokumentacją w zakresie ich nazwy, ilości, innych cech wpływających na należyte zadeklarowanie, a także za opóźnienia odbiorcy związane
z dostarczeniem tych dokumentów oraz informacji; w takim przypadku odbiorca zwróci agentowi celnemu wszystkie kwoty tychże sankcji na podstawie odrębnej faktury.

5.2. Agent celny nie ponosi odpowiedzialności za utracone zyski bądź też inne szkody wynikowe i warunkowe odbiorcy, nawet jeżeli szkody te mają charakter możliwy do przewidzenia lub zostały podane do wiadomości agenta celnego lub agent celny mógł bądź powinien był o nich wiedzieć.

5.3. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej umowy, w przypadku gdy powyższe zostało spowodowane działaniem siły wyższej oraz okolicznościami mającymi bezpośredni wpływ na wykonanie niniejszej umowy.


6. Opłaty za usługi i płatności za operacje celne:

6.1. Opłaty za usługi ustalane są na podstawie stawek agenta celnego na dzień wystawienia faktury, w tym kwot opłat celnych oraz innych opłat uiszczanych przez agenta celnego w ramach świadczenia usług zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

6.2. Odbiorca zobowiązany jest zapłacić za usługi świadczone przez agenta celnego.

6.3. Agent celny zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydania odbiorcy wszelkich towarów na koszt tego drugiego do czasu uiszczenia pełnej opłaty za usługi świadczone przez agenta celnego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.


7. Postanowienia ogólne

7.1. W przypadku zmiany treści Ogólnych warunków umowy i/lub umowy, strony zgadzają się na wejście w życie Ogólnych warunków umowy od daty wyrażenia zgody określonej w punkcie 2.2.

Potrzebujesz pomocy?

To offer you a better experience, this site uses profiling cookies, even from third parties. By continuing to browse our site you accept our cookie policy. Find out more