Dziękujemy za sprawdzenie Patrizia Pepe. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu działowi obsługi klienta zakupy będą dziś jeszcze przyjemniejsze.

Zasady i warunki

Ogólne warunki sprzedaży 

Każdy zakup dokonany na stronie internetowej www.patriziapepe.com (zwanej dalej „Stroną”) podlega niniejszym ogólnym warunkom sprzedaży (zwanym dalej „Ogólnymi warunkami”), które firma Tessilform S.p.A. (zwana dalej „Tessilform”), z siedzibą przy Via P. Gobetti 7/9, Campi Bisenzio (FI), zastrzega sobie prawo do ich zmiany w dowolnym momencie, publikując ich nową wersję na Stronie. 

Przed sfinalizowaniem każdego zakupu, Klient jest zobowiązany do uważnego przeczytania niniejszych Ogólnych warunków, które zostały mu udostępnione na Stronie w celu umożliwienia ich zapamiętania i odtworzenia zgodnie z art. 12 Dekretu Ustawodawczego 70/2003.  

W momencie składania zamówienia zastosowanie mają Ogólne warunki sprzedaży. W momencie zakupu produktu na Stronie Klient akceptuje niniejsze Ogólne warunki w całości, bez zastrzeżeń i/lub wyjątków. 

Umowy zawierane za pośrednictwem Strony podlegają przepisom kodeksu cywilnego oraz rozdziału I działu III sekcji III dekretu ustawodawczego nr 206 z dnia 6 września 2005 r. (zwanego dalej również „kodeksem konsumenckim”), w szczególności w odniesieniu do umów zawieranych poza siedzibą firmy i umów zawieranych na odległość.  

W niniejszych Ogólnych warunkach „Klient” oznacza klienta będącego konsumentem, który jest osobą fizyczną nabywającą produkt w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą, przedsiębiorczą lub zawodową, w odróżnieniu od klienta będącego osobą prawną, przedsiębiorcą i każdym innym podmiotem posiadającym numer VAT, który nabywa produkt w celach służbowych lub związanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. 

 

Informacje o produkcie 

Informacje na temat poszczególnych produktów i ich podstawowych cech, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są dostępne na Stronie i udostępnione Klientowi do wglądu.  

Informacje o produktach udostępnione na Stronie są na bieżąco aktualizowane. Jednakże nie możemy zagwarantować zupełnego braku błędów. Zdjęcia produktów mogą nie odzwierciedlać w pełni ich cech, mogą różnić się kolorem, rozmiarem, przedstawionymi akcesoriami. Zdjęcia produktów na Stronie mają charakter wyłącznie poglądowy i w związku z tym nie są wiążące.  

Tessilform zastrzega sobie prawo do poprawiania błędów, nieścisłości lub pominięć nawet po złożeniu zamówienia przez Klienta, a także do zmiany lub aktualizacji informacji w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia Klienta o ty fakcie. 

 

Składanie i przyjmowanie zamówień  

Aby złożyć zamówienie na zakup produktu ze Strony, Klient musi być pełnoletni (18 lat). W celu złożenia zamówienia nie jest wymagane, aby klient był zarejestrowanym użytkownikiem, w którym to przypadku złoży zamówienie jako „gość”. Po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Polityki prywatności oraz powyższych Ogólnych warunków Klient musi wypełnić elektroniczny formularz zamówienia zawierający elementy niezbędne do identyfikacji Klienta i zamawianych produktów; Klient musi wybrać metodę płatności spośród tych dostępnych na Stronie, sposób dostawy zgodnie z instrukcjami zawartymi na Stronie, a wszystko to pod rygorem nieważności zamówienia. 

Złożone zamówienie będzie wiążące dla Tessilform dopiero wtedy, gdy klient otrzyma od nas potwierdzenie e-mailem (zwane dalej „Potwierdzeniem zamówienia”), które oznacza, że formularz zamówienia został należycie wypełniony, że płatność została zatwierdzona i że produkty są dostępne, w całości lub częściowo, w zależności od zamówionej ilości. Zalecamy wydrukowanie Potwierdzenia zamówienia i zachowanie go. Jeśli Klient nie otrzyma Potwierdzenia zamówienia, powinien się z nami skontaktować. 

W przypadku produktów, które nie będą dostępne po złożeniu zamówienia, nie zostaną one wysłane, Klient wówczas zostanie o tym powiadomiony, a wpłacona kwota zostanie zwrócona w całości.  

Tessilform powiadomi Klienta o wysyłce produktu za pomocą e-maila. 

 

Warunki i zasady dostawy 

Wybór pomiędzy oferowanymi na Stronie metodami dostawy należy do Klienta. Inne metody dostawy niż te, które zostały podane, nie są akceptowane. Warunki dostawy wymienione w opcjach dostawy podają standardowy termin przewidziany na doręczenie produktów. 

Dostawa zamówień jest bezpłatna dla wszystkich klientów, którzy dodają do swojego zamówienia produkt w cenie bez rabatu lub złożą zamówienie o wartości minimum 200,00 euro (dwieście/00) euro. Klient może wybrać opcję odbioru produktu w sklepie firmowym „Patrizia Pepe”, bez ponoszenia kosztów wysyłki. 

Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem kuriera na adres podany przez Klienta w momencie składania zamówienia. Maksymalny czas dostawy, z wyjątkiem zdarzeń leżących po stronie przewoźnika lub osób trzecich, a zatem wykraczających poza obszar kontroli Tessilform, szacuje się na 15 dni roboczych na terenie Włoszech i 30 dni roboczych poza granicami Włoch. 

Tessilform nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie jakości, kradzież lub utratę towarów podczas transportu, ponieważ są to zdarzenia, których skutki ponosi Klient i/lub przewoźnik w momencie dostawy towarów. Klient jest odpowiedzialny za zgłoszenie reklamacji i/lub wszczęcie działań prawnych wobec przewoźnika lub jego ubezpieczyciela. 

Tessilform zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie, w przypadku gdy takie opóźnienie lub brak dostawy są spowodowane siłą wyższą, np.: strajk podmiotu trzeciego, akt terroryzmu, wojna, klęska żywiołowa, niekorzystne warunki pogodowe, pandemia (zwane dalej również „siłą wyższą”). W takich przypadkach Tessilform skontaktuje się bezzwłocznie z Klientem, aby poinformować go o zaistniałych niedogodnościach i podejmie wszelkie niezbędne środki w celu zminimalizowania skutków opóźnienia. 

Terminy dostaw są następujące:  

  Czas dostawy
UE 7-10 dni roboczych 
KANADA 10 dni roboczych 
STANY ZJEDNOCZONE  10 dni roboczych 
HONG KONG 10 dni roboczych 
SZWAJCARIA  3 dni roboczych 

w przypadku dokonania płatności do godziny 14:00 w dniu złożenia zamówienia.  

Realizacja dostaw: w przypadku realizacji przesyłki standardowej przez UPS lub TNT lub inną podobną firmę kurierską,  natomiast w przypadku realizacji przesyłki ekspresowej przez DHL lub inną podobną firmę kurierską, jeśli klient życzy sobie otrzymać zamówienie z dostawą ekspresową, musi wybrać ten rodzaj dostawy podczas składania zamówienia. W przypadku, gdy użytkownik podał nieprawidłowy adres dostawy, co uniemożliwiło dostawę, przesyłka zostanie zwrócona do Tessilform. Firma Tessilform nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za opóźnienie lub brak doręczenia zamówienia, jeżeli jest to spowodowane siłą wyższą lub zdarzeniami pozostającymi poza jej kontrolą. 

 

Warunki i zasady płatności 

Ceny zamówionych produktów są cenami obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia. Cena poszczególnych produktów jest podana na stronie z danym produktem i zawiera podatek VAT oraz wszelkie inne podatki, jednak bez kosztów dostawy. Koszty dostawy zostają podane podczas procesu zakupu i różnią się w zależności od miejsca docelowego dostawy. Koszty dostawy są podane w sekcji „Wysyłka” u dołu strony patriziapepe.com 

Wybór pomiędzy oferowanymi na Stronie metodami płatności należy do Klienta. Inne metody płatności niż te, które zostały podane, nie są akceptowane. Klient ma do wyboru następujące metody płatności: Visa, MasterCard, Scalapay, Satispay, Amazon Pay, Paypal, Union Pay, za pobraniem. Płatności te muszą zostać zatwierdzone przez firmy świadczące te usługi. W przypadku, gdy Tessilform nie otrzyma potwierdzenia płatności, zamówienie zostanie automatycznie anulowane, a powiadomienie o anulowaniu zamówienia zostanie wysłane e-mailem. 

W przypadku płatności za pobraniem kurier pobiera płatność w momencie doręczenia zakupionego produktu. Do kwoty produktu i przesyłki należy dodać  w przypadku dostawy we Włoszech, 5,00 euro (pięć/00), w przypadku dostawy zagranicznej 8,00 euro (osiem/00 w ramach opłaty za opcję płatności za pobraniem. Płatności można dokonać bezpośrednio u kuriera wyłącznie gotówką. Akceptowana jest tylko dokładnie odliczona kwota za dane zamówienie: brak możliwości zwrotu reszty. Czeki bankowe nie są akceptowane. Płatności gotówkowe są akceptowane wyłącznie wtedy, gdy nie przekraczają ustawowego limitu. 

 

Metody płatności elektronicznych 

Ze względów bezpieczeństwa informujemy, że płatności za pomocą karty płatniczej / PayPal można dokonać za pośrednictwem wirtualnego punktu sprzedaży bezpośrednio obsługiwanego przez odpowiednią instytucję kredytową. 

Dane karty kredytowej użytkownika nie są nam przekazywane. Strona, za której pośrednictwem dokonywana jest transakcja, spełnia standardy bezpieczeństwa SSL, a za przesłanie danych karty płatniczej odpowiada właściwy bank. 

 

Prawo do odstąpienia od umowy i jego skutki 

Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym artykule i w następnym akapicie, jest zastrzeżone wyłącznie dla Klienta będącego konsumentem, a nie dla Klienta będącego przedsiębiorcą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zgodnie z Kodeksem konsumenckim, w przypadku zakupu produktów przez Internet lub poza siedzibą firmy, Konsument-Klient ma prawo do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów i konieczności podawania jakiegokolwiek uzasadnienia, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych począwszy od daty doręczenia towaru (lub ostatniego zakupionego towaru, w przypadku wielokrotnych dostaw). 

W przypadku zwrotu konieczna będzie procedura opisana w sekcji Zwroty. Towar należy odesłać do Tessilform i przekazać kurierowi w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia; w obu przypadkach decyduje data stempla pocztowego.
Informujemy również, że zwroty, dokonywane w ramach procedury zwrotu online w ustalonych terminach, ale wysłane po upływie 14 dni od daty otrzymania towaru, nie będą uznawane.

W każdym przypadku Klient powinien zwrócić produkt w nienaruszonym stanie, bez śladów użytkowania, z etykietą identyfikacyjną, metką i plombą gwarancyjną, w oryginalnym opakowaniu, wraz z odpowiednimi dokumentami dostawy i zakupu. 

Koszt zwrotu produktu zostanie w całości poniesiony przez Tessilform, pod warunkiem przestrzegania procedury zwrotu podanej w odpowiedniej sekcji. W przypadku, gdy zwrot został dokonany zgodnie z powyższymi wytycznymi, a zwrócone towary zostały przez nas zweryfikowane, Tessilform dokona zwrotu płatności za pomocą tej samej metody płatności użytej przy zakupie, w ciągu maksymalnie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od umowy (data otrzymania formularza odstąpienia od umowy).  

Zwrot płatności za pobraniem zostanie dokonany za pomocą innej metody płatności, która zostanie uzgodniona między Tessilform a Klientem. 

Tessilform poinformuje klienta o statusie zwrotu na wszystkich jego etapach: po otrzymaniu zwrotu i jego potwierdzeniu. 

Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku zakupu produktów wykonanych na zamówienie lub dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. 

Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje również w przypadku usunięcia plomby gwarancyjnej z produktu, co narusza podstawową integralność produktu. Zwrot pieniędzy nie przysługuje w przypadku zwrotu produktów pozbawionych plomby gwarancyjnej. 

Po uruchomieniu procedury, o której mowa w niniejszym artykule, możliwy jest również zwrot całości lub części zamówienia do jednego z naszych firmowych sklepów Patrizia Pepe, udając się do wybranego sklepu z produktami do zwrotu. 

 

Warunki zwrotu dla zamówień e-commerce

Towar należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu. Na paczkę należy nakleić wyłącznie etykietę wygenerowaną podczas wypełniania wniosku o zwrot za pośrednictwem strony internetowej lub etykietę znajdującą się bezpośrednio w przesyłce i wysłaną za pośrednictwem kuriera TNT, UPS lub DHL, w zależności od kuriera wskazanego na etykiecie.

Należy wykonać procedurę składania wniosku o zwrot za pośrednictwem strony internetowej (wchodząc w sekcję Stato dell'Ordine), aby móc otrzymać zwrot pieniędzy. Taką procedurę należy wykonać w odniesieniu do każdego zamówienia. Etykieta zwrotna musi być powiązana z numerem zamówienia, którego dotyczy zwrot.

Nie ma możliwości dokonywania zwrotów zamówień wygenerowanych w różnych terminach w ramach jednej przesyłki zbiorczej.

Gdy po dotarciu zwrotu do naszych magazynów, okaże się, że zastosowana etykieta nie odpowiada zamówieniu, dla którego wnioskowano o zwrot, firma Patrizia Pepe zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zwrotu. W związku z tym zastrzega sobie ona również prawo do nieprzyznania zwrotu pieniędzy z powodu braku możliwości zapewnienia prawidłowego i całkowitego zwrotu artykułów.

.

Gwarancja prawna 

Tessilform Spa gwarantuje, że produkty sprzedawane na Stronie są wolne od wad i usterek oraz są zgodne z obowiązującymi normami włoskimi i unijnymi (UE).  

Wszystkie produkty sprzedawane Klientowi przez Tessilform Spa są objęte gwarancją prawną przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty dostawy towaru w zakresie braku zgodności z umową sprzedaży zgodnie z art. 128 i następnymi Kodeksu konsumenckiego oraz późniejszymi zmianami i uzupełnieniami. 

W celu rozpoczęcia procedury weryfikacji w zakresie braku zgodności z umową Klient powinien skontaktować się z Biurem obsługi klienta, korzystając z jednego z dostępnych kanałów komunikacji zawartych w sekcji „Biuro obsługi klienta” oraz dostarczyć kopię dowodu zakupu produktu (paragon/faktura lub rachunek) oraz inny wymagany dokument poświadczający ewentualną wysyłkę i dostawę towaru. 

Kiedy firma Tessilform Spa otrzyma powiadomienie o braku zgodności z umową dotyczącego zakupionego produktu, zostanie uruchomiona procedura zwrotu towaru, w ramach której koszty transportu związane ze zwrotem towaru lub o których zwrot wystąpiono, zostaną poniesione przez firmę, jeśli dział jakości potwierdzi wadę towaru.  

Klient jest zobowiązany do postępowania zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Tessilform Spa oraz do zwrotu wadliwego towaru w jego oryginalnym opakowaniu w nienaruszonym stanie, ze wszystkimi jego elementami, opatrzonym plombą gwarancyjną. W przeciwnym razie nie nastąpi wymiana reklamowanego produktu ani zwrot zapłaconych kwot. 

Firma Tessilform Spa, po otrzymaniu „wadliwego” towaru i stwierdzeniu danej wady, przystąpi do wymiany produktu lub do zwrotu zapłaconych przez klienta kwot, po uprzednim uzgodnieniu tego z klientem.  

Jeśli zakupiony produkt jest niezgodny z umową sprzedaży, Klientowi przysługuje prawo do doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową lub odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach określonych w art. 135-bis, 135-ter i 135-quater Kodeksu konsumenckiego. 

Gwarancja prawna nie ma zastosowania, jeżeli klient spowodował szkodę lub jeżeli wiedział on lub mógł z łatwością stwierdzić wadę produktu w momencie zakupu, chyba że w tym przypadku sprzedawca oświadczył, że produkt jest wolny od wad; lub, jeżeli brak zgodności z umową wynika z instrukcji lub materiałów dostarczonych przez klienta. Gwarancja prawna nie obejmuje uszkodzeń i/lub wad produktu spowodowanych przez zaniedbanie lub niewłaściwe użytkowanie, normalne zużycie produktu przez Klienta będącego jednocześnie konsumentem. 

W celu uzyskania pomocy Klient może skontaktować się z naszym Biurem obsługi klienta, korzystając z dostępnych kanałów komunikacji w sekcji „Obsługa Klienta”. 

 

 

Prawo właściwe i jurysdykcja 

Wszystkie zamówienia zaakceptowane przez Tessilform uznaje się za złożone we Włoszech, a niniejsze Ogólne warunki podlegają prawu włoskiemu i są interpretowane wyłącznie zgodnie z nim. 

Jeśli chodzi o umowy z Konsumentem-Klientem, w przypadku wszelkich sporów dotyczących ważności, interpretacji i wykonania niniejszych Ogólnych warunków, obowiązującą jurysdykcją terytorialną jest sąd w miejscu zamieszkania lub pobytu Konsumenta, jeśli znajduje się on na terytorium państwa włoskiego, w przeciwnym razie, w przypadku Konsumentów zagranicznych podlegają oni wyłącznie jurysdykcji sądu we Florencji. 

Internetowe rozstrzyganie sporów konsumenckich 

Komisja Europejska udostępnia konsumentom zamieszkałym w Europie platformę alternatywnego polubownego rozstrzygania sporów, w tym sporów transgranicznych, która jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/  

Osoba za to odpowiedzialna jest dostępna, aby odpowiedzieć na wszelkie zapytania przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w niniejszym dokumencie. 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych 

Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zebranych podczas zawierania umowy z poszanowaniem zasad rzetelności, przejrzystości, legalności oraz ochrony prywatności i praw osób zainteresowanych, zgodnie z ustawodawstwem krajowym (dekret ustawodawczy 196/2003 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami). oraz dekret ustawodawczy 101/2018) i obowiązującymi europejskimi (rozporządzenie UE 2016/679 - RODO) przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

Aby zapoznać się z pełną treścią Polityki prywatności, należy przejść do odpowiedniej sekcji „Polityka Prywatności” znajdującej się u dołu strony. 

 

Postanowienia końcowe 

W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych warunków zostanie uznane za nieważne lub w inny sposób niemożliwe do wyegzekwowania lub niewykonalne, nie spowoduje to całkowitego unieważnienia niniejszych Ogólnych warunków ani pozostałych postanowień, które będą nadal w pełni obowiązywać. 

Jakiekolwiek przyzwolenie jednej ze Stron na działania lub zaniechania drugiej Strony, które naruszają postanowienia niniejszych Ogólnych warunków, nie oznacza zrzeczenia się praw z tytułu naruszonych postanowień ani prawa do zażądania dokładnego ich wyegzekwowania i odszkodowania za poniesione szkody. 

 

Kontakt 

Pracownicy Obsługi klienta są dostępni pod adresem e-mail ccare@patriziapepe.com oraz pod numerem telefonu +39 05587444777,od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00 i chętnie udzielą pomocy w zakresie pytań od użytkowników lub sporów związanych z zamówieniami złożonymi na stronie patriziapepe.com 

Pozostałe dane kontaktowe Tessilform SpA znajdują się poniżej: 

  • strona internetowa: https://www.patriziapepe.com;  

  • telefon: + 3905587444777;  

 

Dział obsługi klienta jest nieczynny w następujące dni: 

  • 25 grudnia 

  • 1 stycznia 

  • Wielkanoc 

  • 25 kwietnia 

  • 1 maja 

  • 2 czerwca 

  • 15 sierpnia 

Data ostatniej aktualizacji: 03.07.2023 r. 

Aby zapewnić lepszą obsługę, ta strona korzysta z profilujących plików cookie, nawet pochodzących od stron trzecich. Kontynuując przeglądanie naszej witryny, akceptujesz naszą politykę plików cookie. Odkryj więcej